Όροι Διαγωνισμού Radiant

 1. Η εταιρεία ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ, με το διακριτικό τίτλο ypharmacy.gr (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει σειρά από διαγωνισμούς / κληρώσεις (εφεξής οι «Ενέργειες»), στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση της σελίδας του Instagram https://www.instagram.com/ypharmacy_gr/.
 2. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση ισχύει για όποιον έχει ακολουθήσει τα βήματα που αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση της σελίδας του Instagram https://www.instagram.com/ypharmacy_gr/.
 3. Από τις Ενέργειες εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ, με το διακριτικό τίτλο ypharmacy.gr της -Διοργανώτρια Εταιρεία, «Generation Y- International Interactive Agency - ΣΠΑΝΙΔΗΣ-ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ O.Ε.», καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και γ’ βαθμού.
 4. Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής και τα δώρα της κάθε κλήρωσης θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Instagram https://www.instagram.com/ypharmacy_gr/ της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της εκάστοτε κλήρωσης.
 5. Στην κάθε κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι όσοι ακολούθησαν τα βήματα που αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση της σελίδας του Instagram https://www.instagram.com/ypharmacy_gr/.
 6. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται και δεν μεταβιβάζονται.
 7. Όλοι οι συμμετέχοντες στην κλήρωση μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία διενέργειάς της κατά την προκαθορισμένη κατά τα άνω ημέρα της εκάστοτε κλήρωσης και όπως αυτή θα προβλέπεται στη σχετική ανακοίνωση για την εκάστοτε κλήρωση στη σελίδα του Instagram https://www.instagram.com/ypharmacy_gr/ της Διοργανώτριας Εταιρείας.
 8. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών κάθε κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί στις 10/06 στη σελίδα του Instagram https://www.instagram.com/ypharmacy_gr/ της Διοργανώτριας Εταιρείας.
 9. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της στην Instagram https://www.instagram.com/ypharmacy_gr/ της Διοργανώτριας Εταιρείας να μεταβάλλει τους όρους των κληρώσεων, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά τους ή ακόμη και να τις ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.
 10. Στην περίπτωση που για κάποια κλήρωση που διενεργείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι στην ιστοσελίδα https://www.ypharmacy.gr/el ή στη Instagram https://www.instagram.com/ypharmacy_gr/ της Διοργανώτριας Εταιρείας, αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.
 11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται από την υποστηρίκτρια των Διοργανωτριών εταιρεία ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ, με το διακριτικό τίτλο ypharmacy.gr για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν σε αρχείο και θα επεξεργάζονται από την εταιρεία ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ, με το διακριτικό τίτλο ypharmacy.gr. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ, με το διακριτικό τίτλο ypharmacy.gr είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν προαιρετικά τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω τηλεφώνου, email ή SMS από την υποστηρίκτρια των Διοργανωτριών εταιρεία ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ, με το διακριτικό τίτλο ypharmacy.gr, στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους καθώς επίσης παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προς την εταιρεία ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ, με το διακριτικό τίτλο ypharmacy.gr για τη διαδικασία ανάδειξης και ανακοίνωσης των τελικών νικητών και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο διαγωνισμός. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην ως άνω εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ypharmacy.gr.
 12. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά τέτοια ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.
 13. Ο αριθμός των νικητών είναι δύο (2) και τα δώρα τα εξής: μια σκιά ματιών & ένα κραγιόν από την εταιρία Radiant.