1. Η εταιρεία ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ  (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει σειρά από διαγωνισμούς/κληρώσεις (εφεξής οι «Ενέργειες»), στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς στο Facebook, προκειμένου να κερδίσουν το δώρο που θα προκηρύσσεται πριν από κάθε κλήρωση.

2. Έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που ακολούθησαν τα βήματα συμμετοχής, για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της εκάστοτε κλήρωσης.

3. Οποιοσδήποτε συμμετέχων κάτω των 16 ετών και / ή ο οποίος δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα πρέπει να λάβει την προηγούμενη άδεια ενός γονέα ή κηδεμόνα για να συμμετάσχει στο Παιχνίδι και για την αποδοχή των Όρων. Ο Διοργανωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από οποιονδήποτε ανήλικο ή συνεπικουρούμενο συμμετέχοντα να τεκμηριώσει την εν λόγω εξουσιοδότηση και, εάν είναι απαραίτητο, να αποκλείσει έναν συμμετέχοντα ο οποίος δεν μπορεί να τεκμηριώσει την εν λόγω εξουσιοδότηση.

4. Από τις Ενέργειες εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον όμιλο εταιρειών Generation Y (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και Γ’ βαθμού.

5. Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής, ο αριθμός των νικητών και η ημερομηνία ανακοίνωσής τους θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση στο λογαριασμό Facebook https://www.facebook.com/ypharmacy.gr/ ή/και στον λογαριασμό Instagram https://www.instagram.com/ypharmacy_gr/ της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της εκάστοτε κλήρωσης.

6. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι όσοι ακολούθησαν τα βήματα όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στη σχετική ανακοίνωση στο λογαριασμό Facebook https://www.facebook.com/ypharmacy.gr/ ή/και στον λογαριασμό Instagram  https://www.instagram.com/ypharmacy_gr/ της Διοργανώτριας Εταιρείας.

7. Κατά τη διάρκεια της κάθε κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που ακολούθησαν τα βήματα συμμετοχής. Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά στην κάθε κλήρωση ακολουθώντας ορθά τα βήματα συμμετοχής που ζητούνται.

8. Ο νικητής / νικήτρια θα είναι (1) και το δώρο που θα κερδίσει είναι είναι :

  • JBL Flip Essential Bluetooth Speaker Waterproof

9. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται και δεν μεταβιβάζονται.

10. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών της κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί στις 01 Ιουλίου 2021 στο λογαριασμό Facebook https://www.facebook.com/ypharmacy.gr/ ή/και στον λογαριασμό Instagram  https://www.instagram.com/ypharmacy_gr/ της Διοργανώτριας Εταιρείας.

11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της να μεταβάλλει τους όρους των κληρώσεων, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά τους ή ακόμη και να τους ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

12. Στην περίπτωση που για κάποια κλήρωση που διενεργείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι, αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.

13. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.

14. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται από την υποστηρίκτρια Διοργανώτρια Εταιρεία για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν σε αρχείο και θα επεξεργάζονται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία σύμφωνα με τους νέους κανόνες του GDPR. 

15. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια Εταιρία είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, και ιδίως για την οργάνωσή του, λαμβανομένης υπόψη της συμμετοχής του Συμμετέχοντα, για τη διαχείριση της παράδοσης των βραβείων, καθώς και για την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσφορών και εμπορικών ειδήσεων σχετικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Διοργανωτή.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην ως άνω εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ypharmacy.gr.